Vision

دیدگاه:


مؤسسه تحصیلات عالی بایزید روښان به عنوان یک نهاد معتبر علمی تلاش مینماید تا از طریق ارایه خدمات درسی به یک پوهنتون معتبر به سطح کشور مبدل شود.